آخرین اخبار
بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد و در آن "طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات"، اهداف حوزه محتوا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقتصاد محتوای داخلی در افق 1404، 15 درصد اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
در این جلسه همچنین مقرر شد خدمات ویدئو درخواستی با حداقل 10 میلیون کاربر فعال از طریق سامانه ها و سکوهای داخلی ارائه شود و سهم ترافیک محتوایی گروه های سنی کودک و نوجوان، 15 درصد از ترافیک محتوایی کشور باشد.
اعضای شورای عالی فضای مجازی امروز و در دومین جلسه بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات همچنین تصویب کردند نیاز کشور به دانشنامه عمومی فراگیر و دانشنامه ها و بانک های اطلاعاتی تخصصی، در حوزه های مختلف علوم تامین شود.