هشدارهای افتایی
Adobe بروزرسانی‌های امنیتی مربوط به ماه آوریل را منتشر کرده است.
به گزارش معاونت بررسی مرکز افتا، به نقل از پایگاه اینترنتی BleepingComputer، در این بروزرسانی‌ها وصله‌های امنیتی برای محصولات مختلف Adobe از جمله Adobe Flash Player، Shockwave Player، Dreamweaver، Adobe XD CC، Adobe Experience Manager Forms و Adobe Bridge CC ارائه شده‌اند.
آسیب‌پذیری‌های رفع شده برای هر محصول در جداول زیر لیست شده‌اند:
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Flash Player نسخه 32.0.0.171:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE
خواندن خارج از محدوده افشا اطلاعات مهم CVE-2019-7108
Use After Free اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7096
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Adobe Shockwave Player نسخه 12.3.5.205:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7098
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7099
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7100
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7101
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7102
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7103
خرابی حافظه اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7104
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Adobe Dreamweaver نسخه 19.1:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE
پیاده‌سازی پروتکل ناامن افشا داده حساس در صورتیکه درخواست SMB تحت یک حمله رله قرار گیرد متوسط CVE-2019-7097
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Adobe XD نسخه 17.0.12:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE
پیمایش مسیر اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7105
پیمایش مسیر اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7106
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Adobe InDesign نسخه 14.0.2:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE
پردازش لینک ناامن اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7107
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Adobe Experience Manager Forms:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE نسخه‌های تحت تاثیر
تزریق کد میان وب‌گاهی ذخیره شده افشا اطلاعات حساس مهم CVE-2019-7129 AEM 6.2
AEM 6.3
AEM 6.4
آسیب‌پذیری‌های رفع شده در Adobe Bridge CC نسخه 9.0.3:
 
دسته آسیب‌پذیری نوع آسیب‌پذیری درجه حساسیت شناسه CVE
سرریز هیپ اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7130
نوشتن خارج از محدوده اجرای کد دلخواه بحرانی CVE-2019-7132
خواندن خارج از محدوده افشا اطلاعات مهم CVE-2019-7133
CVE-2019-7134
CVE-2019-7135
CVE-2019-7138
Use After Free افشا اطلاعات مهم CVE-2019-7136
خرابی حافظه افشا اطلاعات مهم CVE-2019-7137

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.