هشدارهای افتایی
اخیرا تعدادی آسیب‌پذیری در cURL و libcurl سیستم‌عامل Junos (استفاده شده در روترهای Juniper Networks) کشف و برطرف شده است. با اعمال بروزرسانی‌های منتشر شده، این آسیب‌پذیری‌های بحرانی رفع خواهند شد.
نسخه‌های آسیب‌دیده سیستم‌عامل Junos بصورت زیر هستند:
    12.1X46 versions prior to 12.1X46-D77 on SRX Series   •
    12.3 versions prior to 12.3R12-S10 on EX Series   •
    12.3X48 versions prior to 12.3X48-D70 on SRX Series   •
    12.3X54 versions prior to 12.3X54-D34 on ACX Series   •
    14.1X53 versions prior to 14.1X53-D47 on EX2200/VC, EX3200, EX3300/VC, EX4200, EX4300, EX4550/VC, EX4600, EX6200, EX8200/VC (XRE), QFX3500, QFX3600, QFX5100
    14.1X53 versions prior to 14.1X53-D130 on QFabric System   •
    15.1 versions prior to 15.1F6-S11, 15.1R4-S9, 15.1R7-S1, 15.1R8   •
    15.1X49 versions prior to 15.1X49-D140 on SRX Series   •
    15.1X53 versions prior to 15.1X53-D67 on QFX10000 Series   •
    15.1X53 versions prior to 15.1X53-D234 on QFX5110, QFX5200   •
    15.1X53 versions prior to 15.1X53-D471 on NFX 150, NFX 250   •
    15.1X54 versions prior to 15.1X54-D70 on ACX Series   •
    16.1 versions prior to 16.1R4-S10, 16.1R6-S4, 16.1R7   •
    16.2 versions prior to 16.2R1-S7, 16.2R2-S6, 16.2R3   •
    17.1 versions prior to 17.1R2-S7, 17.1R3   •
    17.2 versions prior to 17.2R1-S6, 17.2R2-S5, 17.2R3   •
   17.2X75 versions prior to 17.2X75-D100   •
    17.3 versions prior to 17.3R2-S2, 17.3R3   •
    17.4 versions prior to 17.4R1-S4, 17.4R2   •
    18.1 versions prior to 18.1R1-S1, 18.1R2   •
    18.2X75 versions prior to 18.2X75-D10   •
 
اعمال بروزرسانی‌های نرم‌افزاری زیر ایرادات اشاره شده را برطرف می‌کند:
12.1X46-D77، 12.3R12-S10، 12.3X48-D70، 12.3X54-D34، 14.1X53-D47، 14.1X53-D130 *، 15.1F6-S11 *، 15.1R4-S9، 15.1R7-S1، 15.1R8، 15.1X49-D140، 15.1X53-D67، 15.1X53-D234، 15.1X53-D471، 15.1X54-D70، 16.1R4-S10، 16.1R6-S4، 16.1R7، 16.2R1-S7، 16.2R2-S6، 16.2R3 ، 17.1R2-S7، 17.1R3، 17.2R1-S6، 17.2R2-S5، 17.2R3، 17.2X75-D100، 17.3R2-S2، 17.3R3، 17.4R1-S4، 17.4R2، 18.1R1-S1 *، 18.1 R2، 18.2X75-D10، 18.2R1، و نسخه‌های بعدی.


منبع:

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.