خبرنامه
29- تحقق رویکرد جدید DevSecOps خرداد و تیرماه 1397
فايلها
boultan 29.pdf 4.73 MB