حوزه ارزیابی و اعتبار بخشی
آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات افتا  آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کلیه دارندگان پروانه خدمات افتا
کلیه دارندگان پروانه خدمات افتا باید در انتهای هر فصل گزارش عملکرد خود را در قالب فایل گزارش عملکرد فصلی به مرکز افتا ارسال کنند. لازم به ذکر است، گزارش‌ها تنها در قالب ذکر شده پذیرفته می‌شود.

 •    آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه خدمات آموزشی
گرایش آموزش:
 دوره‌های آموزشی افتا 

•    آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه خدمات عملیاتی
گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی: 
 الزامات دارندگان پروانه فعالیت خدمت آزمون و ارزیابی در اجرای پروژه‌های آزمون نفوذپذیری 

•    آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه خدمات مدیریتی
گرایش مشاوره و مدیریت امنیت اطلاعات:
الزامات استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 
راهنمای تعیین دامنه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
جدول راهنمای راهنمای تعیین دامنه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات